9. desember 2019

Möguleg röskun á skólastarfi vegna óveðurs

Möguleg röskun á skólastarfi vegna óveðurs

Þegar veðurspár gefa til kynna að óveður sé í aðsigi á Suðurnesjum fylgjast lögreglan og Almannavarnir gaumgæfilega með, hafa samstarf við skólana og gefa út viðvaranir til almennings, gerist þess þörf.

Mikilvægt er að foreldrar sjálfir fylgist með veðri og veðurspám og hagi sér í samræmi við aðstæður hverju sinni.

Foreldrar leggja sjálfir mat á hvort fylgja þarf barni í og úr skóla þótt engin tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla þá skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlileg forföll. Við slíkar aðstæður eru skólarnir opnir og þar er öruggt skjól fyrir börnin.

Informacja dotycząca zakłóceń zajęć szkolnych z powodu niepogody.

W przypadku jeżeli , prognoza pogody przewiduje mocne wiatry i wichury na terenie Suðurnesja, Policja i służby cywilne będą czuwały nad bezpieczeństwem obywateli. Służby te będą współpracowały ze szkołami oraz ostrzegały obywateli w razie potrzeby.

Ważne jest, aby rodzice dzieci uczęszczających do szkół, obserwowali prognozę pogody i podejmowali samodzielnie decyzje w jaki sposób dziecko ma się udać do szkoły, zgodne z warunkami pogodowymi.W gestii samych rodziców należy ocena czy dziecko należy odprowadzić czy też przyprowadzić ze szkoły; pomimo braku odgórnych zaleceń od dyżurujących służb. W przypadku jeżeli, rodzice stwierdzą, że ze względów pogodowych, wysyłanie dziecka do szkoły jest niebezpieczne , należy ten fakt zgłosićtelefonicznie do sekretariatu szkoły. Przypadek taki będzie traktowany jako zwykła nieobecność.

W każdych warunkach pogodowych, szkoła pracuje normalnie i jest otwartym i bezpiecznym schronieniem dla dzieci.

  • Vogar
  • Saft
  • Heimili og skóli
  • Barnaheill
  • Grænfáninn
  • Mentor
  • Twinning School