Óveður / Storm / Burza

Röskun á skólastarfi vegna óveðurs

Þegar veðurspár gefa til kynna að óveður sé í aðsigi á Suðurnesjum fylgjast lögreglan og Almannavarnir gaumgæfilega með, hafa samstarf við skólana og gefa út viðvaranir til almennings, gerist þess þörf.

Mikilvægt er að foreldrar sjálfir fylgist með veðri og veðurspám og hagi sér í samræmi við aðstæður hverju sinni.

Foreldrar leggja sjálfir mat á hvort fylgja þarf barni í og úr skóla þótt engin tilkynning hafi borist frá yfirvöldum. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að börn þeirra sæki skóla þá skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem eðlileg forföll. Við slíkar aðstæður eru skólarnir opnir og þar er öruggt skjól fyrir börnin.

Flottar leiðbeiningar frá almannavörnum má sjá hér  

Disruption of school activities due to bad weather

When weather forecasts indicate that there is a storm in the Suðurnes region, the police and the Civil Defense are closely monitoring, cooperating with the schools and issuing warnings to the public, if necessary.

It is important that parents themselves monitor the weather and weather forecasts and behave in accordance with the circumstances at hand.

Parents themselves assess whether a child needs to be accompanied to and from school, even though no notification has been received from the authorities. If parents consider the situation so that it is not safe for their children to attend school, they should notify the school and the school considers such cases to be normal absences. In such circumstances, the schools are open and there is a safe shelter for the children.

Great instructions from civil defense can be seen here

Informacja dotycząca zakłóceń zajęć szkolnych z powodu niepogody.

W przypadku jeżeli , prognoza pogody przewiduje mocne wiatry i wichury na terenie Suðurnesja, Policja i służby cywilne będą czuwały nad bezpieczeństwem obywateli. Służby te będą współpracowały ze szkołami oraz ostrzegały obywateli w razie potrzeby.

Ważne jest, aby rodzice dzieci uczęszczających do szkół, obserwowali prognozę pogody i podejmowali samodzielnie decyzje w jaki sposób dziecko ma się udać do szkoły, zgodne z warunkami pogodowymi.W gestii samych rodziców należy ocena czy dziecko należy odprowadzić czy też przyprowadzić ze szkoły; pomimo braku odgórnych zaleceń od dyżurujących służb. W przypadku jeżeli, rodzice stwierdzą, że ze względów pogodowych, wysyłanie dziecka do szkoły jest niebezpieczne , należy ten fakt zgłosićtelefonicznie do sekretariatu szkoły. Przypadek taki będzie traktowany jako zwykła nieobecność.

W każdych warunkach pogodowych, szkoła pracuje normalnie i jest otwartym i bezpiecznym schronieniem dla dzieci.

Można tu zobaczyć świetne instrukcje obrony cywilnej

  • Vogar
  • Saft
  • Heimili og skóli
  • Barnaheill
  • Grænfáninn
  • Mentor
  • Twinning School